Rekrutacja do Żłobka

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w dniach od 29.08.2018r. do 03.09.2018r. w godzinach od 9.00 do 17.00 w biurze projektu na ul. Tarnowskich 13, 39-120 Sędziszów Młp.Zapraszamy:

Rodziców lub opiekunów prawnych dzieci w wieku do 3 r. życia powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka.Zgłoszenie do projektu

Kandydat/-ka dokonuje zgłoszenia do udziału w projekcie poprzez dostarczenie do biura projektu w terminie naboru i wyznaczonych godzinach składania zgłoszeń, wymaganych dokumentów rekrutacyjnych:


a) Formularz rekrutacyjny projektu „Utworzenie Żłobka House Mouse w Sędziszowie Małopolskim” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie,

b) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów obligatoryjnych udziału w projekcie, w tym również kryteriów fakultatywnych stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie,

c) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcieSzczegółowe warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału znajdujący się w zakładce „Do pobrania”.

Kandydat/-ka na Uczestnika projektu jest zobowiązany/-a zapoznać się z warunkami udziału w projekcie oraz wszystkimi dokumentami rekrutacji i przyznania wsparcia.O projekcie:

Projekt „Utworzenie Żłobka House Mouse w Sędziszowie Małopolskim” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy RPPK.07.04.00-18-0039/18-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany przez: House of English Ewelina Gawlik-Olszewska

Okres realizacji projektu: 01.07.2018r. - 30.08.2019r.Celem głównym projektu jest:

Umożliwienie 16 rodzicom/opiekunom prawnym, w tym 15 kobietom z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego, zamieszkałym w gminach Sędziszów Młp., Ropczyce, Iwierzyce, Ostrów powrotu na rynek pracy po przerwie związaniem z urodzeniem /wychowaniem dziecka poprzez zapewnienie opieki żłobkowej ich dzieciom w wieku do lat 3 w okresie IX 2018 do VIII 2019 poprzez utworzenie nowego żłobka House Mouse na 16 miejsc w Sędziszowie Małopolskim.Dodano 24.08.2018

Regulamin rekrutacji
Załacznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny
Załacznik nr 2 - Oświadczenia
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych


Dodano 05.09.2018REKRUTACJA DO ŻŁOBKA


W dniach od 29.08.2018r. do 03.09.2018r. przeprowadzona została rekrutacja Kandydatów/-tek na Uczestników/-czek projektu „Utworzenie Żłobka House Mouse w Sędziszowie Młp.”


Wpłynęło 12 Formularzy rekrutacyjnych które spełniły kryteria kwalifikujące do uczestnictwa w projekcie.


W celu osiągnięcia wskaźników wymaganych w projekcie kolejna tura rekrutacji zostanie wkrótce ogłoszona.
Dodano: 06.09.2018

Rekrutacja do Żłobka

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w dniach od 06.09.2018r. do 11.09.2018r. w godzinach od 10.00 do 18.00 w biurze projektu na ul. Tarnowskich 13, 39-120 Sędziszów Młp.Zapraszamy:
Rodziców lub opiekunów prawnych dzieci w wieku do 3 r. życia powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka.Zgłoszenie do projektu
Kandydat/-ka dokonuje zgłoszenia do udziału w projekcie poprzez dostarczenie do biura projektu w terminie naboru i wyznaczonych godzinach składania zgłoszeń, wymaganych dokumentów rekrutacyjnych:a) Formularz rekrutacyjny projektu „Żłobek House Mouse w Sędziszowie Małopolskim” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie,

b) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów obligatoryjnych udziału w projekcie, w tym również kryteriów fakultatywnych stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie,

c) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcieSzczegółowe warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału znajdujący się w zakładce „Do pobrania”.Kandydat/-ka na Uczestnika projektu jest zobowiązany/-a zapoznać się z warunkami udziału w projekcie oraz wszystkimi dokumentami rekrutacji i przyznania wsparcia.O projekcie:

Projekt „Żłobek House Mouse w Sędziszowie Małopolskim” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy RPPK.07.04.00-18-0039/18-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.Projekt jest realizowany przez: House of English Ewelina Gawlik-OlszewskaOkres realizacji projektu: 01.07.2018r. - 30.08.2019r.Celem głównym projektu jest:
Umożliwienie 16 rodzicom/opiekunom prawnym, w tym 15 kobietom z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego, zamieszkałym w gminach Sędziszów Młp., Ropczyce, Iwierzyce, Ostrów powrotu na rynek pracy po przerwie związaniem z urodzeniem /wychowaniem dziecka poprzez zapewnienie opieki żłobkowej ich dzieciom w wieku do lat 3 w okresie IX 2018 do VIII 2019 poprzez utworzenie nowego żłobka House Mouse na 16 miejsc w Sędziszowie Małopolskim.