Zapytanie ofertowe z dnia 21.08.2018 na dostawę wyposażenia żłobka w ramach Zadania 1 dla potrzeb realizowanego projektu pn. „Utworzenie Żłobka House Mouse w Sędziszowie Małopolskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, nr umowy o dofinansowanie RPPK.07.04.00-18-0039/18-00 z dnia 16 sierpnia 2018.Treść ogłoszenia została zmieniona
Zmieniony zostaje termin składania i otwarcia ofert
Nowy termin składania i otwarcia ofert dla wszystkich części zamówienia to 30 sierpnia 2018 r.
Zmianie uległ termin realizacji zamówienia w zakresie Części nr 1, dla której nowy termin realizacji zamówienia został ustalony na dzień
20 października 2018 r.
Zmianie uległy kryteria oceny ofert w zakresie Części nr 1, dla której zostały ustalone nowe, następujące kryteria oceny ofert:
Cena 90%
Okres gwarancji udzielonej na meble 10%
Załączono zmianę treści Zapytania ofertowego, wynikającą z ww. wprowadzonych zmian
Załączono zmianę Formularza ofertowego, wynikającą z ww. wprowadzonych zmian
Załączono zmianę treści projektu umowy, wynikającą z ww. wprowadzonych zmianDodano 21.08.2018r.:
Opis przedmiotu zamówienia żłobek 2018_08_21
Formularz oferty żłobek 2018_08_21
Oswiadczenie o braku powiązań żłobek 2018_08_21
Projekt umowy żłobek 2018_08_21
zapytanie ofertowe żłobek 2018_08_21

Dodano 23.08.2018r.:
Zapytanie zmiana
Formularz oferty zmiana
Projekt umowy zmiana

Dodano 17.10.2018r.:
Formularz oferty żłobek 2018_10_16.pdf
Opis przedmiotu zamówienia żłobek 2018_10_16.pdf
Oswiadczenie o braku powiązań żłobek 2018_10_16.pdf
Projekt umowy żłobek 2018_08_21_1.pdf
zapytanie ofertowe żłobek 2018_10_16_1.pdf